Termovízna diagnostika v elektrotechnike

Kategória: Herz
Čo je termovízna diagnostika
Termometria je oblasť zaoberajúca sa teplotou a meraním teploty. Diagnostika je proces určovania chybovosti daného zariadenia pomocou diagnostických metód v našom prípade je to teplo.
Jedná sa o bezkontaktnú metódu a prevádza sa pri plnom zaťažení zariadenia a bez akéhokoľvek obmedzenia prevádzky. Termovízia v elektrotechnike nám dokáže odhaliť zvýšenú teplotu v miestach, kde dochádza k zvyšovaniu prechodového odporu a tým ich preťaženiu, ktoré môže mať za dôsledok väčšie poruchy, požiar, zvýšenú spotrebu el. energie a tým aj jej väčšie náklady.
Túto metódu využíva aj naša firma HERZ pomocou termokamery FLUKE, ktorá je súčasťou nášho materialnotechnickej výbavy.
Využitie
Významné uplatnenie má táto metóda v priemysle pri pravidelnej kontrole stavu elektrických zariadení v objektoch. Môžeme ňou merať elektrické zariadenia v prevádzke i pod vysokým napätím. Zaznamenané teplotné rozdiely na vodičoch a svorkách sú potom cenným podkladom pre optimalizáciu zaťaženia elektrickej siete. Takisto poslúžia pri revízii elektrických zariadení z hľadiska bezpečnosti a požiarnej prevencie.
  • zisťovanie porúch v systémoch vykurovania, zdravotechniky
  • kontrola stavu tepelných výmenníkov
  • zisťovanie chýb elektroinštalácií, elektromotorov, transformátorov, preťažení prvkov elektroinštalácie,
  • zisťovanie prehrievaných káblov, častí a prvkov

Prípadová štúdia 1

Obrázok z termokamery
Súhrnná tabuľka hodnôt rozvádzač RM1.2 vývod FA26
Názov značky Emisivita Teplota pozadia [°C] Nameraná teplota [°C] Porovnaťeľný bod PB [°C] Rozdiel ∆T [°C] Stupeň závažnosti Zaťaženie [A]
L1 0,95 22 26,6 22,5 4,1 I  
L2 0,95 22 32,8 22,5 10,3 II  
L3 0,95 22 34,8 22,5 9,8 II  
Rozsah obrázka 18,2°C až 34,8°C
Veľkosť IR senzora   200x150
Vzdialenosť k cieľu   1,18m
Nápravne opatrenie: Dotiahnúť skruky na kontaktoch prívodov L2 a L3

Prípadová štúdia 2

Použitie termokamery
Súhrnná tabuľka hodnôt rozvádzač RM1.4 vývod FA32
Názov značky NázovEmisivita NázovTeplota pozadia [°C] NázovNameraná teplota [°C] NázovPorovnaťeľný bod PB [°C] NázovRozdiel ∆T [°C] NázovStupeň závažnosti NázovZaťaženie [A]
L1 0,95 22 36,8 18,8 18 II  
L2 0,95 22 90,5 18,8 71,7 IV  
L3 0,95 22 32,3 18,8 13,5 II  
Rozsah obrázka   17,3°C až 34,3°C
Veľkosť IR senzora   200x150
Vzdialenosť k cieľu   0,80m
Nápravne opatrenie: Okamžite, čo najskôr skontrolovať prívody a istič FA32