Revízie elektrických spotrebičov

Kategória: Herz

Revízie elektrických spotrebičov

 
Predmet revízie:

Kontrolou, meraním a funkčnou skúškou zisťujeme stav elektrického spotrebiča.
Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle Vyhl. č.398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002 - „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania„.

Postup pri výkone revízii:
  • prehliadkou sa zisťuje stav elektrického spotrebiča a jeho jednotlivých súčastí
  • skúška chodu
  • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
  • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
  • meranie unikajúcich prúdov
  • vypracovanie doklad o revízií (protokol)
 
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa spôsobu ich používania podľa STN 1610:2002
 

skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby)
skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti
skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby )
skupina E - Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné pripevnené spotrebiče
OPaOS OPaOS OPaOS
A vždy pred ich vydaním užívateľovi
B 1X za 3 mesiace 1X za 3 mesiace 1X za 6 mesiacov
C 1X za 6 mesiacov 1X za 12 mesiacov podľa STN 33 1500
D 1X za 12 mesiacov 1X za 12 mesiacov podľa STN 33 1500
E 1X za 12 mesiacov 1X za 24 mesiacov podľa STN 33 1500