Systém ochrany pred bleskom

Kategória: Herz
Poznáme dva druhy bleskozvodov:
 • pasívny bleskozvod ( STN 62 305 -1 až 5 )
 • aktívny bleskozvod ( STN 34 1398 )
Predmet revízie:
Odbornou prehliadkou a meraním sa zisťuje stav, v akom sa nachádza bleskozvod a vnútorná ochrana pred prepätím a či plní funkciu na ktorú je určený. Revízia bleskozvodov sa vykonáva v zmysle STN 33 1500:1990, STN 33 2000-6, STN EN 62 305-1 až 5: 2007 (STN 34 1390)
 
Postup pri výkone revízii:
 
Odbornou kontrolou sa zisťuje:
 • či neprišlo k zmene chráneného objektu a k potrebe dodatočnej inštalácii ochranných zariadení
 • kontrola zberných zariadení a zvodov
 • vplyv pôsobenia korózie, alebo mechanického namáhania
 • spojitosť vodičov a mechanických spojov
Meraním sa kontroluje:
 • prechodový odpor spojov na bleskozvode
 • odpor uzemnenia jednotlivých zvodov
 • celkový odpor uzemnenia
 • funkčnosť prepäťových ochrán SPD (vnútorná ochrana)
 
Tqabuľka 1: Hladiny ochrany pred bleskom LPL ( Lighting Protection Level)
Ochranná úroveň Systém ochrany Objekty
LPL I LPS I nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
LPL II LPS II školy, supermarkety, katedrály
LPL III LPS III obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
LPL IV LPS IV objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia
Tabuľka 2: Časový interval Odborných prehliadok a odborných skúšok
Úroveň ochrany Vizuálna kontrola Úplná revízia
LPS rok rok
I a II 1 2
III a IV 2 4
Objekty s nebez. výbuchu 1/2 1
Výbojom bleskov sa principiálne nedá zabrániť. Údery bleskov do stavieb alebo v ich blízkosti sú veľmi nebezpečné nielen pre samotné stavby, ale aj pre ľudí, inštalácie a inžinierske siete. Preto je potrebné ich chrániť. Na ochranu pred bleskom a ostatnými škodlivými účinkami atmosférických výbojov (napr. indukcia, prepätia) slúži systém ochrany pred bleskom. Jeho základom je bleskozvod, ktorý vynašiel v roku 1754 český kňaz a vynálezca Prokop Diviš (1697−1765). Základnými predpismi, podľa ktorých sa u nás od roku 2007 projektuje a konštruuje ochrana pred bleskom, sú STN EN 62305-1 až 4. Platnosť pôvodných noriem STN 34 1390 a STN 13401391 končí 1. 2. 2009, pokiaľ nedôjde k ich revízii.
Podľa „STN EN 62305-2 Ochrany pred bleskom“ je prvým krokom pri projektovaní a budovaní ochrany pred bleskom posúdenie rizika pravdepodobných škôd ľudských a na majetku. Na základe analýzy rizika sa určí úroveň ochrany stavby pred bleskom (LPL – lightning protection level) a príslušné parametre systému ochrany pred bleskom (LPS – lightning protection system).

Vonkajší systém ochrany pred bleskom (bleskozvod)

Je určený na zachytávanie priamych úderov bleskov a zvedenie bleskových prúdov od bodu úderu do zeme. Systém je určený na rozvedenie bleskového prúdu v zemi bez toho, aby vznikli tepelné a mechanické škody alebo nebezpečné iskrenie, ktoré môže vyvolať požiar alebo explóziu. Vonkajší systém ochrany pred bleskom obsahuje tri časti:
 • zachytávaciu sústavu, ktorá slúži na zachytenie úderu blesku do stavby. Ukončuje žeravú časť bleskového výboja nad chráneným objektom a tým likviduje nebezpečie požiaru od blesku. (podnecuje silné vzostupné výboje a tak umožňujú blesku bezpečnú cestu k zemi). Na správne určenie rozsahu zachytávacej sústavy sa môže použiť metóda ochranného uhla, metóda valivej gule, prípadne sa použije metóda mrežovej sústavy, podľa STN EN 62305-3.
 • sústavu zvodov, ktorá slúži na bezpečné zvedenie prúdu blesku do zeme. Zvody tvoria vodivé spojenie medzi zachytávacou a uzemňovacou sústavou.
 • uzemňovaciu sústavu, ktorá umožňuje prechod a rozptýlenie prúdu blesku v zemi.

Vnútorný systém ochrany pred bleskom

Vnútorný systém ochrany pred bleskom je určený na zabránenie nebezpečnému iskreniu vo vnútri stavieb spôsobenému prúdom blesku vo vonkajších LPS alebo v iných častiach stavby (kovové inštalácie, vnútorné systémy, vedenia pripojené k stavbe). Nebezpečnému iskreniu sa môže zabrániť ekvipotenciálnym pospájaním alebo elektrickou izoláciou medzi časťami.