Menu
§21
Elektrotechnik
 20. júl 2018
Poprad
Registrovať
§22
Samostatný elektrotechnik
20. júl 2018
Poprad
Registrovať
§23
Elektrotechnik
pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
 20. júl 2018
Poprad
Registrovať
§21, §22, §23
aktualizačné školenie
 20. júl 2018
Poprad
Registrovať

Činnosti a služby, ktoré poskytujeme

 
Naša firma poskytuje vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) výhradných technických zariadení elektrických do 1000V a elektrických zariadení, ktoré sa nachádzajú v priestore s nebezpečenstvom výbuchu a  zároveň poskytuje služby, ktoré sú s tým spojené, ako je:
 • odborná technická a poradenská činnosť
 • vypracovanie protokolov vonkajších vplyvov
 • vykonávanie pravidelných kontrol a údržby,
 • odstraňovanie zistených závad a nedostatkov počas revízie,
 • odstraňovanie väčších závad a nedostatkov po vykonaní revízii
 • poskytujeme odbornú a vzdelávaciu prípravu elektrotechnikov (aktualizácie a skolenie §20,§21,§22 a §23)
 • revízie elektrických zariadení a inštalácií
 • revízie bleskozvodov
 • revízie elektrického ručného náradia
 • revízie elektrických spotrebičov
 • revízie elektrických strojov

Ponúkame Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

 
Elektrická inštalácia v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500
 • Východiskové revízie elektrickej inštalácie
 • Periodické revízie elektrickej inštalácie
 • Mimoriadne revízie elektrickej inštalácie
Bleskozvody (ochrana pred bleskom vonkajšia a vnútorná)
 • Revízie pasívnych bleskozvodov STN EN 62305-1 až 5 ( STN 34 1390)
 • Revízie aktívnych bleskozvodov STN 34 1398 (STN 34 1391)
Elektrické stroje
 • Revízie východiskové a periodické el. strojov
 • Revízie technologických zariadení
Eklektické spotrebiče a el. ručné náradie
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • Revízie a kontrola el. ručného náradia vrátane predlžovacích prívodov

Termovízne merania

 
 • Termovízia súčasť OPaOS
 • Termovízna diagnostika elektrických zariadení rozvádzačov, strojov a pod. za účelom preventívnej údržby.